Τηλ. Κέντρο: +30 23413 51400 | 166 | Εφημερία: ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 1/2021

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 1/2021

Για σύναψη σύμβασης με ΠΕ Ακτινοφυσικό, με καθεστώς έκδοσης Απόδειξης Παροχής

Υπηρεσιών, για παρεχόμενες υπηρεσίες για την ασφαλή λειτουργία των μηχανημάτων

του Ακτινολογικού Εργαστηρίου του Γ.Ν. Κιλκίς – Οργανική Μονάδα της έδρας Κιλκίς.

Αντικείμενο της Πρόσκλησης : ” Σύναψη σύμβασης με ΠΕ Ακτινοφυσικό, με καθεστώς έκδοσης Απόδειξης Παροχής

Υπηρεσιών, για παρεχόμενες υπηρεσίες για την ασφαλή λειτουργία των μηχανημάτων του Ακτινολογικού Εργαστηρίου

του Γ.Ν.Κιλκίς – Οργανική Μονάδα της έδρας Κιλκίς” έναντι συνολικής αμοιβής 5.000,00€ ετησίως συμπεριλαμβανομένου

του ΦΠΑ, των ασφαλιστικών εισφορών και των λοιπών κρατήσεων.

Η προθεσμία υποβολής τω αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες και ξεκινάει από την επομένη της τελευταίας ανάρτησης

της πρόσκλησης στο πρόγραμμα διαύγεια, στην ιστοσελίδα και στους πίνακες ανακοινώσεων του Νοσοκομείου.

Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων : από 29/6/2021 έως και 8/7/2021 .

Τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού

Για προβολή του επισυναπτόμενου εγγράφου  πατήστε εδώ.