Τηλ. Κέντρο: +30 23413 51400 | 166 | Εφημερία: ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την προμήθεια:

Θέμα: Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την προμήθεια ειδών για τα ιατρεία και την κλινική ιώσεων, για το νέο κορωνοϊό Covid-19.

Για λήψη του εγγράφου της πράξης πατήστε εδώ.

Θέμα: Συνοπτικός διαγωνισμός, με γραπτές σφραγισμένες προσφορές για την προμήθεια υλικών και ανάθεση υπηρεσιών επισκευής ψυκτών Γ΄ Πτέρυγας» του Γενικού Νοσοκομείου Κιλκίς, συνολικού προϋπολογισμού 9.274,19 € πλέον ΦΠΑ (11.500,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%), σύμφωνα με τους όρους και προδιαγραφές που περιγράφονται στη παρούσα διακήρυξη με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.

Για λήψη του εγγράφου της πράξης πατήστε εδώ