Τηλ. Κέντρο: +30 23413 51400 | 166 | Εφημερία: ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ για την ανάδειξη αναδόχου για την ανάθεση Υπηρεσιών Επισκευής και Συντήρησης Τηλεφωνικών Κέντρων

Θέμα: ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ για την ανάδειξη αναδόχου για την ανάθεση Υπηρεσιών Επισκευής και Συντήρησης Τηλεφωνικών Κέντρων του Γενικού Νοσοκομείου Κιλκίς, συνολικού προϋπολογισμού 8.064,52€ πλέον ΦΠΑ (10.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%), με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.