Τηλ. Κέντρο: +30 23413 51400 | 166 | Εφημερία: ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ για την ανάδειξη αναδόχου προμήθειας Ροδών για έπιπλα νοσοκομειακής χρήσης

Θέμα: ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ για την ανάδειξη αναδόχου προμήθειας Ροδών για έπιπλα νοσοκομειακής χρήσης του Γενικού Νοσοκομείου Κιλκίς, συνολικού προϋπολογισμού 8.063,19€ πλέον ΦΠΑ (9.998,36€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%), με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.