Τηλ. Κέντρο: +30 23413 51400 | 166 | Εφημερία: ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ για την ανάδειξη αναδόχου για:

Θέμα: ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ για την ανάδειξη αναδόχου για την ανάθεση Υπηρεσιών Επισκευής και Συντήρησης Εγκαταστάσεων Κτιρίων και Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων του Γενικού Νοσοκομείου Κιλκίς, συνολικού προϋπολογισμού 33.870,97€ πλέον ΦΠΑ (42.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%), με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.

Για λήψη του εγγράφου της πράξης πατήστε εδώ.