Τηλ. Κέντρο: +30 23413 51400 | 166 | Εφημερία: ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ για την ανάδειξη αναδόχου παροχής υπηρεσιών καθαριότητας για τις ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου Κιλκίς

Θέμα: ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ για την ανάδειξη αναδόχου παροχής υπηρεσιών καθαριότητας για τις ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου Κιλκίς (Νοσοκομειακή Μονάδα Κιλκίς) συνολικού προϋπολογισμού 39.575,34 € πλέον ΦΠΑ (49.073,42 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), για χρονικό διάστημα 45 ημερολογιακών ημερών, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.

Για λήψη του εγγράφου της πράξης πατήστε εδώ.