Τηλ. Κέντρο: +30 23413 51400 | 166 | Εφημερία: ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟσ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ για την αναβάθμισης της βάσης δεδομένων του Laboratory Information System (LIS)

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την ανάδειξη αναδόχου αναβάθμισης της βάσης δεδομένων του Laboratory Information System (LIS) που βρίσκεται εγκατεστημένο στο Νοσοκομείο, συνολικού προϋπολογισμού 7.780,00 € πλέον ΦΠΑ (9.647,20 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής

κατεβάστε την διακήρυξη από εδώ