Τηλ. Κέντρο: +30 23413 51400 | 166 | Εφημερία: ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ
Προμήθεια, Γενικού Νοσοκομείου Κιλκίς

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΔΙΑΚ.26/2016

Συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής για την προμήθεια “ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ” ΠΠΥΥ 2014

ΚΩΔΙΚΟΣ CPV : 33140000-3

Προϋπολογισμός : 60.324,69 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ)

Κατεβάστε το αρχείο