Τηλ. Κέντρο: +30 23413 51400 | 166 | Εφημερία: ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Υπηρεσιών Αποκομιδής και Διάθεσης Νοσοκομειακών Αποβλήτων

Θέμα: ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ για την ανάδειξη αναδόχου για την ανάθεση Υπηρεσιών Αποκομιδής και Διάθεσης Νοσοκομειακών Αποβλήτων» του Γενικού Νοσοκομείου Κιλκίς, συνολικού προϋπολογισμού 45.161,29 € πλέον ΦΠΑ (56.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%), με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής

Για λήψη του εγγράφου της πράξης πατήστε εδώ