Τηλ. Κέντρο: +30 23413 51400 | 166 | Εφημερία: ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Θέμα: ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ για την ανάδειξη αναδόχου για την ανάθεση «Υπηρεσιών Εξέτασης δειγμάτων για εργαστηριακό έλεγχο του νέου κορωνοϊού covid-19» του Γενικού Νοσοκομείου Κιλκίς, συνολικού προϋπολογισμού 38.400,00 €, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.

Για προβολή της αναρτημένης πράξης πατήστε εδώ.