Τηλ. Κέντρο: +30 23413 51400 | 166 | Εφημερία: ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ για την ανάδειξη αναδόχου παροχής Υπηρεσιών Αποκομιδής και Διάθεσης Νοσοκομειακών Αποβλήτων

Θέμα: ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την ανάδειξη αναδόχου παροχής Υπηρεσιών Αποκομιδής και Διάθεσης Νοσοκομειακών Αποβλήτων» του Γενικού Νοσοκομείου Κιλκίς, συνολικού προϋπολογισμού 52.419,35 € πλέον ΦΠΑ (65.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%),για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.

Για προβολή της αναρτημένης πράξης πατήστε εδώ.