Τηλ. Κέντρο: +30 23413 51400 | 166 | Εφημερία: ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ

Συνοπτικός διαγωνισμός για την ανάδειξη αναδόχου για:

Θέμα: Συνοπτικός διαγωνισμός για την ανάδειξη αναδόχου για την “Προμήθεια υλικών και ανάθεση υπηρεσιών για το σύστημα αδιάλειπτης παροχής ηλεκτρικής ενέργειας της Γ’ Πτέρυγας Χειρουργείων (UPS) του Γενικού Νοσοκομείου Κιλκίς, συνολικού προϋπολογισμού 13546,84€ πλέον ΦΠΑ (16.798,08€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%), με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.

Για λήψη του εγγράφου της πράξης πατήστε εδώ.