Τηλ. Κέντρο: +30 23413 51400 | 166 | Εφημερία: ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΙΛΚΙΣ

Προμήθεια Συσκευών BiPap (τμχ 2)

Συνοπτικός διαγωνισμός για την προμήθεια Συσκευών BiPap (τμχ 2) για τις ανάγκες του Γ.Ν. Κιλκίς, με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 5.000,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. από πιστώσεις του Γ.Ν. Κιλκίς

Δείτε τη διακήρυξη εδώ

ΨΩΤΦ4690Β2-Ο62 Διακήρυξη

ΤΕΥΔ