Τηλ. Κέντρο: +30 23413 51400 | 166 | Εφημερία: ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ

Συνοπτικός διαγωνισμός για την προμήθεια «Ενδοφθάλμιων Φακών»

Συνοπτικός διαγωνισμός για την προμήθεια «Ενδοφθάλμιων Φακών» για τις ανάγκες του Γ.Ν. Κιλκίς, με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.

 

Δείτε τη διακήρυξη εδώ