Τηλ. Κέντρο: +30 23413 51400 | 166 | Εφημερία: ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ

Συνοπτικός διαγωνισμός, με γραπτές σφραγισμένες προσφορές για την προμήθεια Υγρού Οξυγόνου για τις ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου Κιλκίς

Θέμα: Συνοπτικός διαγωνισμός, με γραπτές σφραγισμένες προσφορές για την προμήθεια Υγρού Οξυγόνου για τις ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου Κιλκίς, συνολικού προϋπολογισμού 46.500,00 € πλέον ΦΠΑ (57.660,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%), σύμφωνα με τους όρους και προδιαγραφές που περιγράφονται στη παρούσα διακήρυξη με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.