Τηλ. Κέντρο: +30 23413 51400 | 166 | Εφημερία: ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ

Συνοπτικός διαγωνισμός προμήθειας Επιδεσμικού Υλικού

Συνοπτικός διαγωνισμός προμήθειας Επιδεσμικού Υλικού (CPV 33141110-4) για τις ανάγκες του Γ.Ν. Κιλκίς (Φορέας Κιλκίς – Φορέας Γουμένισσας), προϋπολογιζόμενης δαπάνης 7.046,41€, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, σε εφαρμογή του ΠΠΥΥ 2015

Διακήρυξη Αρ. 4/2018

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΤΕΥΔ