Τηλ. Κέντρο: +30 23413 51400 | 166 | Εφημερία: ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ
Προμήθεια, Γενικού Νοσοκομείου Κιλκίς

Συνοπτικός διαγωνισμός προμήθειας “ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ” ΠΠΥΥ 2014

Συνοπτικός διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής για την προμήθεια “ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ” ΠΠΥΥ 2014

ΚΩΔΙΚΟΣ CPV : 33162100-4

Προϋπολογισμός : 32.767,12 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ)

Κατεβάστε το αρχείο