Τηλ. Κέντρο: +30 23413 51400 | 166 | Εφημερία: ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ
Προμήθεια, Γενικού Νοσοκομείου Κιλκίς

Συνοπτικός διαγωνισμός προμήθειας πετρελαίου θέρμανσης

Συνοπτικός διαγωνισμός  με σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης

Κατεβάστε το αρχείο