Τηλ. Κέντρο: +30 23413 51400 | 166 | Εφημερία: ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ

Συνοπτικός Διαγωνισμός

Θέμα: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 34/2020 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την ανάδειξη αναδόχου για την ανάθεση «Υπηρεσιών Μεταφοράς δειγμάτων στη Θεσσαλονίκη για εργαστηριακό έλεγχο του νέου κορωνοϊού covid-19» του Γενικού Νοσοκομείου Κιλκίς, συνολικού προϋπολογισμού 36.000,00 €, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.

Για προβολή της αναρτημένης πράξης πατήστε εδώ.