Τηλ. Κέντρο: +30 23413 51400 | 166 | Εφημερία: ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΙΛΚΙΣ

Συντήρηση Τηλεφωνικού Κέντρου Γ.Ν. Κιλκίς

Συνοπτικός διαγωνισμός ανάθεσης υπηρεσιών Συντήρησης Τηλεφωνικού Κέντρου προϋπολογιζόμενης δαπάνης 10.000€ με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής για τις ανάγκες του Γ.Ν. Κιλκίς.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΤΕΥΔ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ