Τηλ. Κέντρο: +30 23413 51400 | 166 | Εφημερία: ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ

Υλοποιημένες Πράξεις του Γενικού Νοσοκομείου Κιλκίς, οι οποίες συγχρηματοδοτούνται από το ΕΤΠΑ της Ε. Έ. και από εθνικούς πόρους μέσω του Ε.Π. «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020» του ΕΣΠΑ 2014-2020.

Υλοποιημένες Πράξεις του Γενικού Νοσοκομείου Κιλκίς, οι οποίες συγχρηματοδοτούνται από το ΕΤΠΑ της Ε. Έ. και από εθνικούς πόρους μέσω του Ε.Π. «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020» του ΕΣΠΑ 2014-2020.

 

Το Γενικό Νοσοκομείο Κιλκίς με κεντρικό στόχο την αναβάθμιση των προσφερόμενων υπηρεσιών υγείας υλοποιεί τις ακόλουθες τρεις (3) Πράξεις οι οποίες συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από εθνικούς πόρους μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020» του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ 2014-2020).

 

 1. Προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για το Γενικό Νοσοκομείο Κιλκίς και το Γενικό Νοσοκομείο Γ.Ν.-Κ.Υ. Γουμένισσας

Κωδικός ΟΠΣ: 5028229

Κωδικός Πράξης ΣΑ (Κωδικός Ενάριθμου): 2018ΕΠ00810059

Συνολική Δημόσια Δαπάνη: 224.730,40 €

Η Πράξη περιλαμβάνει την προμήθεια βιοϊατρικού εξοπλισμού υψηλής τεχνολογίας για την κάλυψη των αναγκών του Γενικού Νοσοκομείου Κιλκίς (φορέων Γ.Ν. Κιλκίς και Γ.Ν.-Κ.Υ. Γουμένισσας). Συγκεκριμένα, αφορά στην προμήθεια:

 • για το Γ.Ν. Κιλκίς:
  • ενός (1) ψηφιακού μαστογράφου με τομοσύνθεση, και
  • μιας (1) επιτραπέζιας ψυχόμενης φυγοκέντρου 74 θέσεων,
 • για το Γ.Ν.-Κ.Υ. Γουμένισσας:
  • ενός (1) συστήματος ψηφιοποίησης ακτινογραφιών CR,
  • ενός (1) πλήρους οδοντιατρικού συγκροτήματος,
  • ενός (1) διφασικού απινιδωτή με μόνιτορ και βηματοδότη, και
  • ενός (1) φορητού μόνιτορ παρακολούθησης.

Για περισσότερες πληροφορίες βλ. Απόφαση Ένταξης (ΑΔΑ: ΩΘΔΚ7ΛΛ-ΝΝΧ)

Υπεύθυνος επικοινωνίας: Ορφανίδου Αναστασία, Προϊσταμένη Τεχνικού Τμήματος. (Τηλ.: 2341351637)

 

 1. Προμήθεια ενός αξονικού τομογράφου για το Γενικό Νοσοκομείο Κιλκίς

Κωδικός ΟΠΣ: 5068895

Κωδικός Πράξης ΣΑ (Κωδικός Ενάριθμου): 2020ΕΠ00810046

Συνολική Δημόσια Δαπάνη: 380.000,00 €

Η Πράξη περιλαμβάνει την προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού υψηλής τεχνολογίας για την κάλυψη των αναγκών του Γενικού Νοσοκομείου Κιλκίς και συγκεκριμένα, την προμήθεια ενός (1) αξονικού τομογράφου 32 τομών με εγχυτή.

Για περισσότερες πληροφορίες βλ. Απόφαση Ένταξης (ΑΔΑ: ΩΗ3Ω7ΛΛ-5ΙΡ)

Υπεύθυνος επικοινωνίας: Ορφανίδου Αναστασία, Προϊσταμένη Τεχνικού Τμήματος. (Τηλ.: 2341351637)

 

 1. Προμήθεια Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού για το Γενικό Νοσοκομείο Γ.Ν. – Κ.Υ. Γουμένισσας

Κωδικός ΟΠΣ: 5076600

Κωδικός Πράξης ΣΑ (Κωδικός Ενάριθμου): 2021ΕΠ00810004

Συνολική Δημόσια Δαπάνη: 250.000,00 €

Η Πράξη περιλαμβάνει την προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού υψηλής τεχνολογίας για την κάλυψη των αναγκών του Γενικού Νοσοκομείου – Κέντρου Υγείας Γουμένισσας. Συγκεκριμένα, προβλέπεται η προμήθεια:

 • ενός (1) ψηφιακού μαστογράφου, αποτελούμενο από γεννήτρια ακτινών –Χ, ακτινολογική λυχνία, σταθμό ελέγχου (χειριστήριο), βραχίονα με ψηφιακό ανιχνευτή, σταθμό ψηφιακής επεξεργασίας εικόνας και διάγνωσης, σύστημα ψηφιακής υποβοήθησης διάγνωσης (CAD), και
 • ενός (1) μηχανήματος μέτρησης οστικής πυκνότητας, με ευρεία δέσμη τύπου βεντάλιας (FAN BEAM) το οποίο θα εκτελεί απεικονιστική διάγνωση οστεοπόρωσης, λαμβάνοντας μετρήσεις με τη μέθοδο της Διπλής Ενεργειακής Απορροφησιμότητας (DEXA), με ανιχνευτή (sensor/detector) τελευταίας τεχνολογίας, υψηλό βαθμό σταθερότητας, μεγάλη σειρά λογισμικού, με σύγχρονο Η/Υ και έγχρωμο εκτυπωτή laser.

Για περισσότερες πληροφορίες βλ. Απόφαση Ένταξης (ΑΔΑ: Ψ5Ξ87ΛΛ-7ΓΔ)

Υπεύθυνος επικοινωνίας: Ουζούνης Γεώργιος, Προϊστάμενος Διεύθυνσης Διοικητικής και Οικονομικής Υπηρεσίας Γενικού Νοσοκομείου – Κέντρου Υγείας Γουμένισσας. (Τηλ.: 2343350371)