Τηλ. Κέντρο: +30 23413 51400 | 166 | Εφημερία: ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΙΛΚΙΣ

Υπηρεσίες Απολύμανσης και Εξολόθρευσης

Πρόσκληση κατάθεσης προσφορών για την ανάθεση υπηρεσιών Απολύμανσης και Εξολόθρευσης (CPV: 90921000-9) για τις ανάγκες του Γ.Ν. Κιλκίς (Φορέας Κιλκίς) με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 1.704,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ