Τηλ. Κέντρο: +30 23413 51400 | 166 | Εφημερία: ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ

Υπηρεσίες Ταχυμεταφορών

Συνοπτικός διαγωνισμός ανάθεσης υπηρεσιών Ταχυμεταφορών προϋπολογιζόμενης δαπάνης 5.000€ με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής για τις ανάγκες του Γ.Ν. Κιλκίς.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΤΕΥΔ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ