Τηλ. Κέντρο: +30 23413 51400 | 166 | Εφημερία: ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ
Προμήθεια, Γενικού Νοσοκομείου Κιλκίς

Συνοπτικός διαγωνισμός προμήθειας “ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ – ΦΑΚΕΛΩΝ” ΠΠΥΥ 2014

Συνοπτικός διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής για την προμήθεια “ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ – ΦΑΚΕΛΩΝ” ΠΠΥΥ 2014

ΚΩΔΙΚΟΣ CPV : 30192700-8 – 30199230-1

Προϋπολογισμός : 1.719,28 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

Κατεβάστε το αρχείο