Τηλ. Κέντρο: +30 23413 51400 | 166 | Εφημερία: ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ

Πρόσκληση ενδιαφέροντος υποβολής προσφοράς για την προμήθεια αναλώσιμου υγειονομικού υλικού

Θέμα: Πρόσκληση ενδιαφέροντος υποβολής προσφοράς για την προμήθεια αναλώσιμου υγειονομικού υλικού. Για λήψη του εγγράφου της πράξης πατήστε εδώ.

Read More

Συνοπτικός επαναληπτικός διαγωνισμός για την προμήθεια «Δομικών Υλικών» για τις ανάγκες του Γ.Ν. Κιλκίς

Συνοπτικός επαναληπτικός διαγωνισμός για την προμήθεια  «Δομικών Υλικών» για τις ανάγκες του Γ.Ν. Κιλκίς, με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής. Δείτε τη διακήρυξη εδώ

Read More
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΙΛΚΙΣ

Συνοπτικός διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής για την προμήθεια ΣΤΟΛΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΦΥΛΑΞΗΣ

Συνοπτικός διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής για την προμήθεια ΣΤΟΛΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΦΥΛΑΞΗΣ Δείτε τη διακήρυξη εδώ

Read More
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΙΛΚΙΣ

Συνοπτικός διαγωνισμός για την προμήθεια Γραφικής και Χαρτικής Ύλης

Συνοπτικός διαγωνισμός για την προμήθεια Γραφικής και Χαρτικής Ύλης για τις ανάγκες του Γ.Ν. Κιλκίς και του Γ.Ν. – Κ.Υ. Γουμένισσας, με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής. Δείτε τη διακήρυξη εδω ΤΕΥΔ ΓΡ....

Read More
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΙΛΚΙΣ

Διαγωνισμός Ανάθεσης Υπηρεσιών Αποκομιδής, Μεταφοράς και Διάθεσης Νοσοκομειακών Αποβλήτων

Η υπ’ αρ. 28/2017 διακήρυξη για την Ανάθεση Υπηρεσιών Αποκομιδής, Μεταφοράς και Διάθεσης Νοσοκομειακών Αποβλήτων συνολικού προυπολογισμού 42.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ για τις ανάγκες του Γ.Ν. Κιλκίς. Δείτε την διακήρυξη εδώ //diavgeia.gov.gr/doc/7%CE%A7%CE%97%CE%964690%CE%922-%CE%9C%CE%A9%CE%A3  

Read More
Προμήθεια, Γενικού Νοσοκομείου Κιλκίς

Συνοπτικός διαγωνισμός για την προμήθεια “Γραφικής και Χαρτικής Ύλης Ιατρικών Οργάνων”

Συνοπτικός διαγωνισμός για την προμήθεια “Γραφικής και Χαρτικής Ύλης Ιατρικών Οργάνων” για τις ανάγκες του Γ.Ν Κιλκίς (Φορέας Κιλκίς και Φορέας Γουμένισσας) συνολικού προϋπολογισμού 3.390,61€ με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά βάση τιμής Δείτε τη Διακήρυξη εδώ Κατεβάστε το ΤΕΥΔ σε επεξεργάσιμη μορφή

Read More
Προμήθεια, Γενικού Νοσοκομείου Κιλκίς

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΔΙΑΚ.26/2016

Συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής για την προμήθεια “ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ” ΠΠΥΥ 2014 ΚΩΔΙΚΟΣ CPV : 33140000-3 Προϋπολογισμός : 60.324,69 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) Κατεβάστε το αρχείο

Read More